16 января, 16:58

Анджей Олеховский, Генеральный директор Польской Ассоциации сжиженного газа ответил на наше обращение по ставкам акциза на сжиженный газ в Польше.

 

Język polski/ Русский

 

Очень полезной оказалась информация по ставкам акцизного налога в Европейских странах EXCISE DUTY TABLES (ссылка https://bit.ly/2NqA3ZS )

 

Из таблицы видно, что средняя ставка акцизного налога в Европе на бензин (Unleadet Petrol) - 552 Евро за 1000 литров, а на скреплено газ пропан-бутан (LPG Propellant) топливо для автомобилей - 199 евро за 1000 кг (примерно 105 Евро за 1000 литров). В среднем по Европе ставки акцизного налога на бензин в 5 раза больше, чем на сжиженный газ в качестве моторного топлива.

 

В странах Евросоюза ставки акцизного налога начисляются только в национальной валюте. Почему только в Украине ставки акцизного налога начисляются евро. Через этот законодательный коллапс бюджет Украины уже получил миллиарды гривен из-за ревальвации гривны.

 

 

 

 ПОЧЕМУ СТАВКИ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА LPG НЕЛЬЗЯ ПОДНИМАТЬ:

 

1) Потребители сжиженного газа в Украине не должны получить дополнительную финансовую нагрузку до 10 милрд. грн. в год для того, чтобы несколько нефтеперерабатывающих предприятий в Украине увеличили продажу бензина собственного производства.

 

2) Если ставка акцизного налога на бензин снизится, то это грозит остановке евроинтеграционных процессов в Украине. Пренебрежение гармонизации акцизной политики с директив ЕС, и Европейскими экологическими соглашениями по сохранению климата может поставить под сомнение подальшши намерения Украины присоединиться к Европейскому Союзу.

 

3) В Украине насчитывается более 2500000. Автомобилей с газобаллонного оборудования (ГБО). Населения инвестировало в ГБО более 30 милрд. грн. Миллионы инвесторов, которые поддержали экологические и экономические преимущества сжиженного газа, должны иметь гарантии от государства в отношении своих инвестиций.

 

Уже десятки инфраструктурных проектов в развитие сжиженного газа в Украине остановлены, сотни миллионов евро инвестиций будет потеряно, тысячи новых рабочих мест не будет создана.

Последнее слово за народными депутатами Украины.

Хорошим примером энергонезависимости является тот факт, что Польша полностью отказалась от поставок природного газа из России. Газовой независимости удалось достичь не только за счет сжиженного природного газа (LNG), но и за счет сжиженного углеводородного газа (LPG).

 

Обращаю внимание на ставку акцизного налога на сжиженный газ (LPG) для отопительных систем и процессов, которые освобождаются от акцизного сбора на основании отдельных национальных норм согласно соответствующим регламентам ЕС.

Во всей Польше в 2018 году было установлено более 105 000 емкостей для сжиженного газа. Потребление пропан-бутана систем отопления в емкостях составляет 300 000 тонн в год.

 

 

 

Język polski:

 

Andrzej Olehowski, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia LPG, odpowiedział na naszą prośbę o stawki akcyzy na skroplony gaz w Polsce.


Informacja o stawkach akcyzy w krajach europejskich była bardzo przydatna EXCISE DUTY TABLES (link https://bit.ly/2NqA3ZS)

 

Tabela pokazuje, że średnia stawka akcyzy w Europie na benzynę (Unleadet Petrol)- 552 euro za 1000 litrów, gaz plynny (LPG Propellant) do silnikow spalinowych - 199 euro za 1000 kg (ok. 105 euro za 1000 litrów). Średni podatek akcyzowy na benzynę w Europie jest w 5 razy wyższy, niż na gaz płynny jako paliwo silnikowe.


W krajach UE stawki akcyzy są obliczane tylko w walucie krajowej. Z jakiegoś powodu tylko na Ukrainie stawki akcyzy są naliczane w euro. Z powodu tego załamania legislacyjnego i przeszacowania hrywny budżet Ukrainy stracił już miliardy hrywien.

 

 

DLACZEGO NIE MOŻNA PODNOSIĆ PODATKU AKCYJNEGO LPG:

 

1) Konsumenci skroplonego gazu na Ukrainie nie powinni otrzymywać dodatkowych obciążeń finansowych w wysokości do 10 miliardów UAH rocznie, żeby kilku przedsiębiorstw rafinacji ropy naftowej na Ukrainie zwiększyli swoje sprzedaży benzyny.

 

2) Jeśli obniży się stawka podatku akcyzowego na benzynę, grozi to zatrzymaniem procesów eurointegracji na Ukrainie. Brak harmonizacji polityki akcyzowej z dyrektywą UE i europejskimi warunkami środowiskowymi w sprawie zmian klimatu może podważyć dalsze zamiary Ukrainy dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej.

 

3) Na Ukrainie jest ponad 2,5 miliona samochodów, wyposażonych w balony gazowe. Ludność zainwestowała w balony gazowe ponad 30 miliardów hrywien. Miliony inwestorów, którzy poparli środowiskowe i ekonomiczne korzyści gazu płynnego, muszą mieć państwową gwarancję ich inwestycji.

 

Już teraz wstrzymano dziesiątki projektów infrastrukturalnych, związanych z rozwojem gazu skroplonego na Ukrainie, setki milionów euro inwestycji zostaną utracone, a tysiące nowych miejsc pracy nie zostaną utworzone.

Ostatnie słowo dla deputowanych ludowych Ukrainy.

 

Dobrym przykładem niezależności energetycznej jest fakt, że Polska całkowicie zrezygnowała z dostaw gazu ziemnego z Rosji. Niezależność od gazu osiągnięto nie tylko dzięki skroplonemu gazu ziemnemu (LNG), ale także dzięki skroplonemu gazu węglowodorowemu (LPG).

 

Zwracam uwagę na akcyzę LPG na instalację i procesy grzewcze, która jest zwolniona z akcyzy na podstawie indywidualnych przepisów krajowych zgodnie z odpowiednimi przepisami UE.

 

W całej Polsce w 2018 г. zainstalowanych było ponad 105 tys. sztuk zbiorników na LPG. Wielkość zuzycia propanu - butanu w zbiornikowych systemach grzewczych wynosi 300 tys. ton rocznie.

 

 

 

УКРАВТОНОМГАЗ В ЦИФРАХ
10
лет
Успешной работы
300
объектов
Смонтированных под ключ
15 000
куб.м
Суммарный объем газгольдеров
50 000
тонн
Создан рынок LPG в год
НАМ ДОВЕРЯЮТ
Банер
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
Ограниченному количеству клиентов мы предоставляем оборудование и монтаж автономного газоснабжения бесплатно на условиях наших поставок газа. Если Вы хотите получить коммерческое предложение заполните форму ниже.